For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser. Team.Do
Loading...
« Back


הסכם ותנאי שימוש באתר:

 

ברוכים הבאים לאתר Team.Do (להלן "האתר") האתר פועל בכתובת Team.Do והוא מנוהל ומופעל על ידי חברת ביזנס וואטץ (להלן החברה).

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
כל הנכתב בלשון יחיד מופנה גם לרבים ולהיפך. 


השימוש באתר האינטרנט של החברה מותנה בקבלת כל התנאים
, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה. הנך מאשר כי ידוע לך כי כל האחראיות על השימוש באתר המסופקים לו על ידי החברה חלה על עליך המשתמש בלבד, הנך מתחייב כי הפרטים אשר מסרת בעת הרישום לשירות מהימנים. אין לכל משתמש זכות ו/או רשות לעשות שימוש במערכת זו אם לא הורשה לעשות כן על ידי הנהלת האתר והסכים לתנאי ההתקשרות. 

 

כתנאי לשימוש בשירות זה, מתחייב המשתמש שלא לעשות שימוש בשירות זה לשום מטרה בלתי חוקית ולשום פעילות הסותרת את תנאי השימוש המופיעים במסמך זה. 
הנך מצהיר בזאת כי לא תעשה שימוש בשירות באופן הנוגד כל דין או חוק, זכויות של צד שלישי .

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר המעתיקים מידע כלשהו מהאתר.

 

החברה מכבדת את פרטיותך, אנו לא נמכור, נפיץ, או נגלה בכל צורה כלשהיא מידע אודות משתמש כלשהו. אינך נדרש על-פי חוק למסור מידע לחברה, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות הרישום, לא תוכל להשתמש בשירותים של האתר.

הנך מאשר לחברה לשלוח אליך עדכונים ומידע פרסומי, באמצעות כתובת הדואר האלקטרונית שמסרת בתהליך הרישום או באמצעות הטלפון שמסרת לחברה.

הנך רשאי לבקש למנוע שליחת מידע פרסומי או אחר מהחברה בכל עת.

הנך מאשר שהפרטים שמסרת לחברה לרבות דוא"ל וטלפון בתהליך הרישום או בכל מסך של עדכון פרטים הינם נכונים ומדויקים ושייכים לך. במקרה של שינוי פרטים דאג לעדכן אותם במערכת.

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותיך אלא במקרים הבאים:

1. במידה ותפר את תנאי השימוש באתר, החברה רשאית למסור פרטים לפי הנדרש.

2. בעת רכישת מוצרים ושירותים או בעת שתבצע בפעילויות צד שלישי. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה או ניהול הפעילות הרלבנטית ושמירת הקשר עמך.

3. אם החברה תעבור לפעילות בתאגיד אחר, או במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של צד שלישי היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע אחר שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

4. במידה וחשיפת הפרטים תידרש על-ידי גוף ממשלתי הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים, החברה תחשוף את הפרטים האישיים שנמסרו על-ידיך תוך שמירה על פרטיותך ככל שניתן בנסיבות העניין. 

 

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים הניתנים בו, ללא צורך להודיע לך על כך מראש.

החברה רשאית להפסיק את השירותים למשתמש מסוים ללא צורך בנימוקים תוך הודעה של יומיים מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את החומר הכלול בו למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש באתר או אחד משירותיו ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או בקישורים הקיימים באתר.
החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות
והפרעות. החברה אינה מתחייבת  שהשירות יהיה חסין מפני נזקים, תקלות, גישה לא חוקית למחשבי החברה, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת.
החברה אינה אחראית על כל אובדן מידע, לרבות קבצים ותכנים שתעלה לאתר.

החברה אינה אחראית על תכנים המופיעים בקישורים המופיעים באתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר.
השימוש בשירותים ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.החברה אינה מתחייבת כי פרטים המתפרסמים באתר יהיו נכונים, מלאים, מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך.

 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו למעט תכנים הנמסרים על-ידי המשתמשים הינן של החברה בלבד, והן בבעלות ייחודית ובלעדית של החברה. לרבות עיצוב האתר, יישומים ומודלים, קבצים ותמונות גרפיים, קוד וכל חומר אחר המופיע באתר.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר לציבור, למסור לצד שלישי, לעבד, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת.

האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה.

השימוש בשירות כרוך בתשלום בהתאם לתנאים ולמחירים הנקובים במחירון האתר כפי שמפורסמים ומעודכנים באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המחירון מעת לעת. בעת שינוי התעריפים במחירון, תוציא החברה הודעה באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרת לחברה ארבע-עשר ימים לפני השינוי. המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש.

דמי השירות יגבו אחת לחודש. הנך יכול בכל עת לבטל את השירות ומאותו רגע לא יבוצע חיוב נוסף עבור ימים לאחר מועד הביטול. 
בכל מקרה של איחור בתשלום בגין האחסון, תקבל הודעה באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרת. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע גישה ו/או להקפיא חשבונות רשומים באתר, אשר בגינם קיים איחור בתשלום. 
ניתן לשלם עבור השירותים בכרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב או באמצעות העברה בנקאית. התשלומים לשירות על בסיס תשלום חודשי או שנתי מתחדשות באופן אוטומטי והתשלום בהן נגבה באמצעות כרטיס האשראי האחרון שנרשם. התשלומים החודשים יחולו בכל תקופת מתן השירותים, והלקוח יהיה מנוי לשירות עד לביטול החשבון כנדרש.

במקרה שהתשלום החודשי או השנתי אינו נגבה, ואין אנו יכולים לאתר את המשתמש, יוקפאו חשבונותיו של המשתמש.

 

התוכניות במחירון כוללות את מרבית אפשרויות השימוש בהתחשב בצורכי המשתמשים. אך ייתכן והשימושים שלך יכולים להיות יוצאי דופן ולדרוש הקצאות נוספות, במיוחד בכל הקשור באחסון ותעבורה. במידה והחברה תחליט כי הינך נדרש לשלם מחיר נוסף עבור שימוש חורג אנו ניצור איתך קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרת. כל חוסר היענות לדרישות החברה לרבות תשלומים עבור שימושים חורגים באתר יביא להקפאת חשבון המשתמש.

אם מכל סיבה שהיא החברה אינה מצליחה לספק לך את השירותים כאמור, תקבל החזר כספים יחסי בשל כך רק עבור תקופת התשלום האחרונה. לא תקבל כל החזר שהוא אם הניצול לרעה של המדיניות שלנו הוא זה שגרם לחברה להשעות או להפסיק את השירותים בטרם עת.

 

המשתמש רשאי לבטל עסקה (ז"א לחזור בו מרכישה שירות באתר) בתוך 14 יום מיום קבלת אישור בדוא"ל כי העסקה יצאה לפועל והוא חויב, ובלבד שהביטול נמסר יומיים לפחות לפני המועד בו צריך השירות להינתן ככל שנקבע מועד כזה. על הודעת הביטול להיעשות במסמך בכתב, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981.
ביטול עסקה יעשה רק באמצעות פנייה בכתב למוקד שירות הלקוחות אשר פרטיו מופיעים באתר.
במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, הרכישה של אותו משתמש שכרטיס החיוב שלו לא כובד תהיה בטלה ומבוטלת מאותו הרגע.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל רכישה שבוצעה באתר, מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, אף אם המשתמש כבר קיבל הודעה על אישור הרכישה. רכישה שבוטלה בהתאם לסעיף זה, יוחזר למשתמש כל תשלום שכבר שולם עבור רכישה זו בלבד (ללא הפרשי ריבית ו/או הצמדה).

במקרה שביקשת לבטל את החשבון, מרגע ביטול השירות יושעה החשבון שלך משימוש. בתוך 30 יום שלאחר מכן החשבון יימחק. התחייבות הלקוח הינה לתקופת התשלום (קריא: חודשי/חצי שנתי/שנתי/ דו שנתי) בזמן ההזמנה, החזר יחסי לא יינתן במקרה של ביטול ההזמנה מעבר ל- 14 ימים.
כל שאלה בנושא התשלומים יש להפנות לשירות הלקוחות של האתר.

 

הנך מתחייב לפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה. 


על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

 Blog    Contact us    Help    Terms of Use    About    FAQ     Plans & Pricing    Privacy Policy

Copyright © 2022 Team.Do

 
  Cancel